De ouderling-kerkrentmeesters beheren op een verantwoorde wijze de bezittingen en financiële verplichtingen van onze gemeente. Verantwoord…herleidbaar, traceerbaar en passend binnen het afgesproken beleid. Het beleid is gericht op continuïteit van onze gemeente in financieel en materieel opzicht, op lange en korte termijn. De kerkrentmeesters leggen jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid.  

De kerkrentmeester is verantwoordelijk voor:  • Het beheer van de bezittingen, in het bijzonder:

                    •        Monumentaal kerkgebouw
                    •        Orgel
                    •        Diverse inventaris, waaronder enkele stukken van historische waarde, zoals het avondmaalszilver.

  • Het beheer van gelden, bank/girorekeningen en beleggingen

  • Het traktement van onze voorganger
  • 
Het werkgeverschap van onze cantor

  • De financiële vastlegging en verantwoording (boekhouding)

  • Beheer van aangegane verplichtingen (vaste lasten, inkomsten)
  • 
De afdrachten en ontvangsten aan en van PKN

  • Jaarlijkse begroting

  • Contracten.Een deel van het werk gaat samen met de Commissie van Beheer. Heeft u zaken voor de kerkrentmeester dan kunt u contact opnemen met Agnes ten Hoeve-de Kruif.