ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Lutherse Gemeente Woerden

1)    Officiële naam van de gemeente: Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden

2)    RSIN/fiscaal nummer: 812607399

3)    Contactgegevens:

Lutherse Gemeente Woerden
Jan de Bakkerstraat 11 - 15
3441 ED Woerden
tel.: 0348-481900
homepage: www.lutherswoerden.nl
secretariaat: E-mail

 

4)    Bestuurssamenstelling: de kerkenraad bestaat uit een predikant, een ouderling/voorzitter, een ouderling/secretaris, een ouderling-kerkrenmeester, een pastoraal ouderling, twee diakenen, een secretaris en een adviseur van de kerkenraad.

5)    Beleidsplan 2012 – 2017. In september 2012 verscheen er een nieuw beleidsplan, getiteld “Werken aan een nieuwe balans”, met als ondertitel: “onze kerk heeft de omvang van de toekomst”. Het beleidsplan kijkt terug op de vorige beleidsperiode en beschrijft de balans in de financiën, het gebouw, de bezetting en de predikantsplaats. Vervolgens geeft het een uitwerking van de ideeën over de predikantsplaats. Daarna gaat het plan in op de kerkelijke ontwikkelingen in Woerden om vervolgens de identiteit van de Lutherse Gemeente Woerden te nader vast te stellen. Het rapport wijdt een speciale paragraaf aan communicatie. Het beleidsplan sluit af met vier bijlagen, waarin een histogram van de ELG Woerden getoond wordt, waarin de ontwikkelingen in vermogen, uitgaven en inkomsten vanaf 2012 weergegeven worden, waarin de jaarrekening van 2011 gepresenteerd wordt en waarin tot slot een meerjarenraming voor de jaren 2012 tot 2017 gegeven wordt. Het volledige beleidsplan is op aanvraag via het secretariaat te verkrijgen.

6)    Hier volgt een verwijzing naar het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland.

7)    Het beloningsbeleid. Hiervoor wordt verwezen naar de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

8)    De doelstelling van de Lutherse Gemeente. De gemeente heeft een traditie die teruggaat tot 1520, toen Jan de Bakker als eerste volgeling van Maarten Luther in Woerden terugkeerde en daar zijn afwijkende leer verkondigde. Alhoewel de Lutherse Kerk binnen de Protestantse Kerk Nederland zeker niet het grootste kerkgenootschap vormt, is zij bijna 500 jaar later nog altijd springlevend. In 2014 is het 450-jarig bestaan van deze oudste lutherse en waarschijnlijk ook oudste protestantse gemeente in Nederland uitgebreid gevierd. De Lutherse Gemeente in Woerden is een gemeente met een sterk oecumenisch karakter, waar veel aandacht is voor liturgie, diaconie en muziek. Het is een liberale gemeente waar mensen zich thuis voelen en waar gezocht wordt naar nieuwe mogelijkheden om de verschillende generaties aan te spreken, waar mogelijk in samenwerking met andere kerken. Elke zondag worden er kerkdiensten gehouden, regelmatig worden er kinderen gedoopt, er wordt avondmaal gevierd, er vinden huwelijksinzegeningen plaats en er worden rouwdiensten gehouden. Een kerkgebouw is waardevol als je er tot rust, bezinning of inkeer kunt komen, of als je er nieuwe energie en bemoediging vindt. In het doen en laten van de gemeente komt een viertal elementen steeds terug: een open gemeente (de kerk als herberg), een open kerkgebouw (de kerk als bezinningsplek), zichtbaarheid in de samenleving, liturgie en muziek.

9)    Verslag van de uitgeoefende activiteiten. Wekelijks worden er kerkdiensten (met kinderkerk) gehouden, in samenwerking met de cantor-organist en eenmaal per maand in combinatie met de lutherse cantorij. Door het hele jaar heen worden er activiteiten met een kerkelijke, culturele of maatschappelijke achtergrond georganiseerd. Speciale aandacht is er voor thema’s om de specifieke lutherse identiteit bekendheid te geven en verder uit te dragen. Diaconale activiteiten, waarbij de hulpverlening aan andere mensen - dichtbij of veraf - centraal staat, staan niet in de schijnwerpers, maar zijn wel voortdurend aanwezig. Hetzelfde geldt voor de pastorale zorg voor gemeenteleden. Deze zorg wordt verleend door de predikant of door leden van de pastorale werkgroep. Binnen de gemeente bestaat verder een aantal commissies dat specifieke taken uitoefent, zoals de commissie van beheer en de liturgiecommissie. Het financieel beheer is in handen van de kerkrentmeester, ondersteund door de adviseur van de kerkenraad en de administrateur. Maandelijks verschijnt het gemeenteblad ‘De Wachter’.

10)    Financiële verantwoording:                
   

Resultaat 2016

 2016 Werkelijk

 2017 Begroot
 2017 Werkelijk 
Totaal ontvangsten
 €        100.816  €           89.600
 €           103.418
       
Uitgaven
   
    Personeelskosten  €         75.528
 €           78.900
 €             80.019
    Kosten activiteitenprogramma  €           1.257  €             5.000  €               4.452
    Huisvestingskosten  €         13.728  €           15.000  €             18.379
    Algemene kosten  €           6.037
 €             8.000
 €               5.844
    Afdracht PKN
 €           3.271
 €             3.250
 €               3.341
    Afdracht onderhoudsfonds
 €         32.872
 €           15.500
 €             21.477
    Afschrijvingen + betaalde rente
 €           3.326     
 €             2.200
 €               2.732  
Totaal uitgaven  €       136.019
 €         127.850
 €           136.244
    Bijzondere baten/lasten  
 €                  500
Tekort op de jaarrekening  €        -35.203 
 €          -38.250 
 €             -32.326