De kerkenraad vormt het officiële bestuur van de kerk. De kerkenraad bestaat uit de predikant, de kerkelijk werker, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Op de pagina ‘Contact’ kunt u de leden van de kerkenraad vinden en eventueel contact met hen leggen.

Diverse afspraken over de (formele) gang van zaken binnen onze gemeente zijn vastgelegd in de Plaatselijke regeling

 

Ouderlingen
Het college van ouderlingen verzorgt, samen met de predikant en de pastorale werkgroep, de pastorale zorg in de gemeente. Naast de materiële zorg voor elkaar is er de "herderlijke" zorg voor elkaar, het omzien naar elkaar. Dit kan zich op verschillende manieren uiten - het gaat veel verder dan de klassieke manier van huisbezoek. Zoals in de meeste kerken is er in de lutherse gemeente een grote diversiteit aan behoeftes, afhankelijk van leeftijd en levensfase. De predikant, samen met de ouderlingen, en de pastorale werkgroep, verzorgen het leeuwendeel van de pastorale zorg.

Pastorale werkgroep
Pastorale zorg wordt voor het grootste deel gegeven door de predikant, de leden van de pastorale werkgroep en de ouderlingen. Sommigen mensen stappen rechtstreeks op de predikant of ouderling af met de vraag om een gesprek, bij anderen komt dat via-via binnen, bijvoorbeeld na de kerkdienst of in een persoonlijk gesprek.

Liturgiecommissie
Deze maakt voorstellen voor de kerkenraad, bijvoorbeeld als het gaat om bijzondere diensten, de periodes rond Kerst en Pasen en de continuïteit in de zomer. Ze  bespreken ook ontwikkelingen in de Lutherse liturgie en denken na over de beste manier om aanpassingen en veranderingen in de dienst te introduceren.

Kerkrentmeesters
De ouderling-kerkrentmeesters beheren -op een verantwoorde wijze- de bezittingen en financiële verplichtingen van onze gemeente. Verantwoord, herleidbaar, traceerbaar en passend binnen het afgesproken beleid. Het beleid is gericht op continuïteit van onze gemeente in financieel en materieel opzicht, op lange en korte termijn. De kerkrentmeesters leggen jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid. Voor een deel van de werkzaamheden worden de kerkrentmeesters ondersteund door de Commissie van Beheer.

Diaconie
                                                                                                                                                                                                                                                            Diaconie is: zorg dragen voor elkaar. Omzien naar de ander, ver weg én dichtbij. Een mooie, maar soms ook lastige taak voor de hele gemeente. De diaconie probeert, samen met de diaconale werkgroep, deze taak ‘levend’ te houden door er aandacht voor te vragen en concrete activiteiten te organiseren waaraan iedereen kan meedoen.


Concreet gezegd:

  • Wij zoeken projecten uit, in binnen- en buitenland, die de gemeente financieel ondersteunt; ook acute vragen om ondersteuning zijn soms aan de orde.
  • Wij organiseren in het najaar een diaconaal project van enkele weken, waaraan tijdens de vieringen – en ook in de kinder- en jeugdkerk - veel aandacht wordt besteed via voorbeden, collectes en informatie over het project
  • Wij zijn, samen met de diaconale werkgroep, nauw betrokken bij het organiseren van de startzondag in september en de jaarlijkse oogstdienst
  • Wij zijn vertegenwoordigd in de diaconale commissie van het plaatselijke Raad van Kerken