Officiële naam van de gemeente: Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden
RSIN/fiscaal nummer: 812607399

Contactgegevens:
Lutherse Gemeente Woerden
Jan de Bakkerstraat 11 - 15
3441 ED Woerden
tel.: 0348-481900
homepage: www.lutherswoerden.nl
secretariaat: E-mail

 

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden.

 

Bestuurssamenstelling
De kerkenraad bestaat uit de predikant, een ouderling (voorzitter), een ouderling (secretaris), twee ouderling-kerkrenmeesters, een pastoraal ouderling en twee diakenen.

 

Typering van de gemeente
De gemeente heeft een traditie die teruggaat tot 1520, toen Jan de Bakker als eerste volgeling van Maarten Luther in Woerden terugkeerde en daar zijn afwijkende leer verkondigde. Alhoewel de Lutherse Kerk binnen de Protestantse Kerk Nederland zeker niet het grootste kerkgenootschap vormt, is zij bijna 500 jaar later nog altijd springlevend. In 2014 is het 450-jarig bestaan van deze oudste lutherse gemeente in Nederland uitgebreid gevierd. De Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden is een gemeente met een sterk oecumenisch karakter, waar veel aandacht is voor liturgie, diaconie en muziek. Het is een liberale gemeente waar mensen zich thuis voelen en waar gezocht wordt naar nieuwe mogelijkheden om de verschillende generaties aan te spreken, waar mogelijk in samenwerking met andere kerken. Elke zondag worden er kerkdiensten gehouden, worden kinderen gedoopt, er wordt avondmaal gevierd, er vinden huwelijkszegeningen plaats en er worden rouwdiensten gehouden. Een kerkgebouw is waardevol als je er tot rust, bezinning of inkeer kunt komen, of als je er nieuwe energie en bemoediging vindt. In het doen en laten van de gemeente komt een viertal elementen steeds terug: een open gemeente (de kerk als herberg), een open kerkgebouw (de kerk als bezinningsplek), zichtbaarheid in de samenleving, liturgie en muziek.

 

Beleidsplan 2018 – 2020 en verder.
In het beleidsplan ‘Bouwen aan een huis met vele kamers’ hebben wij onze kijk op de toekomst beschreven. Wij bouwen verder op de droom van onze gemeenteleden, een droom die is gericht op het blijven zingen voor God, een levendige kerk met een eigen gezicht, met aandacht voor liturgie, muziek en cultuur. Waarin ook aandacht is voor elkaar in pastoraal opzicht, en men elkaar ook echt kent en dus gekend wordt! Een bloeiende kerk, waarin verschillende generaties vertegenwoordigd zijn, waarin ruimte wordt geboden voor ieders beleving van geloof.

In het huis waarin we nu wonen zetten we de deur meer open naar de Woerdense gemeenschap, creëren we meer ruimte voor kunst en cultuur, bieden we ruimte voor rust en reflectie. We investeren meer in het opbouwen van een regionale functie, waarin het creëren van een Lutherse pioniersplek een belangrijke ambitie is.

Over de wijze waarop wij onze visie de komende gestalte willen geven en de noodzakelijke voorwaarden hiertoe kunt u lezen in het beleidsplein.

Het Beleidsplan 2017-2020 ‘Dichtbij het hart’ van de landelijke kerk kunt u hier vinden.

 

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant, cantor-organist en kerkelijk werker is geregeld conform de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland. De leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Wekelijks worden er kerkdiensten (met kinderkerk) gehouden, in samenwerking met de cantor-organist en eenmaal per maand in combinatie met de lutherse cantorij. Door het hele jaar heen worden er activiteiten met een kerkelijke, culturele of maatschappelijke achtergrond georganiseerd. Speciale aandacht is er voor thema’s om de specifieke lutherse identiteit bekendheid te geven en verder uit te dragen. Diaconale activiteiten, waarbij de hulpverlening aan andere mensen - dichtbij of veraf - centraal staat, staan niet in de schijnwerpers, maar zijn wel voortdurend aanwezig. Hetzelfde geldt voor de pastorale zorg voor gemeenteleden. Deze zorg wordt verleend door de predikant of door leden van de pastorale commissie. Binnen de gemeente bestaat verder een aantal commissies dat specifieke taken uitoefent, zoals de commissie van beheer en de liturgiecommissie. De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van de gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Dit jaarverslag is op te vragen bij de secretaris van de kerkenraad.              
   

Financiële verantwoording: Het resultatenoverzicht ANBI 2023 kunt u hier vinden.