Onze gemeente

Onze gemeente is zeker niet het grootste kerkgenootschap in Woerden, maar wij zijn na bijna 500 jaar nog altijd springlevend en groeiende. Er is een sterke betrokkenheid op elkaar en bij allerlei activiteiten: een eigen cantorij, gesprekskringen, ‘koffie met noten’ en verschillende avondactiviteiten, zoals een leerhuis over Bachcantates. Daarbij zoeken wij voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om de verschillende generaties aan te spreken.

Lid worden?
Wilt u lid of gastlid worden of als belangstellende geregistreerd staan, u bent van harte welkom.

Lutherse traditie

Elke zondag is er om 10.30 uur een kerkdienst die aansluit bij de eeuwenoude lutherse traditie. Liturgie, muziek en de klanken van het monumentale Bätzorgel maken daar een belangrijk deel van uit. Toch staan we zeker niet stil: er is ook ruimte voor eigentijdse beleving en vernieuwing. Ons sfeervolle kerkgebouw dateert uit de zeventiende eeuw en nodigt uit tot rust, bezinning of inkeer, maar geeft ook nieuwe energie en bemoediging.

In ons doen en laten als gemeente komt een aantal elementen terug:

  • Een open gemeente: de kerk als herberg
  • Een open kerkgebouw: de kerk als bezinningsplek
  • Herkenbaarheid in het kerkelijke landschap
  • Zichtbaarheid in de samenleving
  • Liturgie en muziek

Traditie betekent voor ons niet ‘stilstand’ of ‘vasthouden aan het oude’. Het woord komt van ‘tradere’, dat ‘doorgeven’ of ‘overleveren’ betekent: wij op onze beurt zoeken naar eigen woorden en vormen om door te geven wat ons raakt.

Ook in de toekomst willen wij vanuit de lutherse traditie een bijdrage leveren aan het leven van alle mensen in de stad. Beter nog dan over de gemeente te lezen kunt u zelf meedoen, omdat de eigen ervaring meer zegt dan een heel verhaal. Wie u ook bent, vanwaar u ook komt: u bent van harte welkom in onze dienst of bij een van de activiteiten.

Predikant

Sinds 12 februari 2023 ben ik predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden. Hiervoor was ik predikant van respectievelijk de Protestants-vrijzinnge Elthetokerk in Alblasserdam en de Protestantse Kerk Oisterwijk.

Van kind af aan ben ik opgevoed met kerkmuziek en liturgie. Ik vind het heel belangrijk dat liederen, muziek, gebeden, lezingen, uitleg in de dienst met elkaar in verband staan, dat er een lijn in zit. Bij de uitleg van Bijbelverhalen probeer ik het verhaal van toen met de ervaringen van toen het verhaal van nu te laten worden.

In mijn eerste gemeente ontwikkelde ik samen met anderen het concept van Kerk op Schoot, in deze gemeente ook bekend. Als Stichting Kerk op Schoot bedenken we de vieringen en gaven we vorig jaar het boekje “Dominee Beer en Siep gaan naar de kerk” uit. Ik vind het erg leuk om kinderen bij de kerk te betrekken, hoe jong ze ook zijn!

Naast de reguliere predikantstaken (bezoekwerk, kerkdiensten, vorming en toerusting, organisatie) ga ik de komende tijd bekijken hoe de Lutherse Kerk ook iets kan betekenen voor dertigers en veertigers.

Schroom niet om contact met me op te nemen als ik iets voor u of jou kan betekenen!

Organisatie

Ouderlingen

Het college van ouderlingen verzorgt, samen met de predikant en de pastorale werkgroep, de pastorale zorg in de gemeente. Naast de materiële zorg voor elkaar is er de "herderlijke" zorg voor elkaar, het omzien naar elkaar. Dit kan zich op verschillende manieren uiten - het gaat veel verder dan de klassieke manier van huisbezoek. Zoals in de meeste kerken is er in de lutherse gemeente een grote diversiteit aan behoeftes, afhankelijk van leeftijd en levensfase. De predikant, samen met de ouderlingen, en de pastorale werkgroep, verzorgen het leeuwendeel van de pastorale zorg.

Pastorale werkgroep

Pastorale zorg wordt voor het grootste deel gegeven door de predikant, de leden van de pastorale werkgroep en de ouderlingen. Sommigen mensen stappen rechtstreeks op de predikant of ouderling af met de vraag om een gesprek, bij anderen komt dat via-via binnen, bijvoorbeeld na de kerkdienst of in een persoonlijk gesprek.

Liturgiecommissie

Deze maakt voorstellen voor de kerkenraad, bijvoorbeeld als het gaat om bijzondere diensten, de periodes rond Kerst en Pasen en de continuïteit in de zomer. Ze  bespreken ook ontwikkelingen in de Lutherse liturgie en denken na over de beste manier om aanpassingen en veranderingen in de dienst te introduceren.

Kerkrentmeesters

De ouderling-kerkrentmeesters beheren -op een verantwoorde wijze- de bezittingen en financiële verplichtingen van onze gemeente. Verantwoord, herleidbaar, traceerbaar en passend binnen het afgesproken beleid. Het beleid is gericht op continuïteit van onze gemeente in financieel en materieel opzicht, op lange en korte termijn. De kerkrentmeesters leggen jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid. Voor een deel van de werkzaamheden worden de kerkrentmeesters ondersteund door de Commissie van Beheer.

Diaconie

Diaconie is: zorg dragen voor elkaar. Omzien naar de ander, ver weg én dichtbij. Een mooie, maar soms ook lastige taak voor de hele gemeente. De diaconie probeert, samen met de diaconale werkgroep, deze taak ‘levend’ te houden door er aandacht voor te vragen en concrete activiteiten te organiseren waaraan iedereen kan meedoen. Concreet gezegd:

  • Wij zoeken projecten uit, in binnen- en buitenland, die de gemeente financieel ondersteunt; ook acute vragen om ondersteuning zijn soms aan de orde.
  • Wij organiseren in het najaar een diaconaal project van enkele weken, waaraan tijdens de vieringen veel aandacht wordt besteed via voorbeden, collectes en informatie over het project.
  • Wij zijn actief in de diaconale commissie van de Raad van Kerken.

PKN Woerden

In 2004 heeft de Kerkenraad van de Evangelisch Lutherse Gemeente, na de leden van de gemeente gehoord te hebben, van harte besloten mee te gaan in de landelijke fusie van de Lutherse Kerk met Hervormde Kerk en de Gereformeerde keren tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Ook de kerkenraden van de plaatselijke Hervormde Gemeente en van de Gereformeerde Kerk van Woerden hebben die keuze gemaakt. Deze besluiten betekenden niet een automatische éénwording van deze kerken in Woerden. Weliswaar behoren alle drie tot die ene Protestantse Kerk in Nederland, hanteren dezelfde kerkorden en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen e.d., maar er zijn verscheidene verschijningsvormen. In het voorjaar van 2019 is het ‘samengaan’-proces verder in gang gezet.

We hebben steeds meer gezamenlijke activiteiten. Ook is er een aantal websites waar die samenwerking beschreven wordt. Zo zijn de gezamenlijke activiteiten en o.a. de avonddiensten, te zien op pknwoerden.nl en de werkgroep Geloof en Cultuur. Voor jongeren is op Jongwoerden.nl en de PKN-pioniersplek twintigerswoerden.nl meer te lezen.

 

Website PKN

Neem een kijkje op de website van PKN Woerden.

Jong Woerden

Een inspiratieplek van geloof voor jongeren uit Woerden en omstreken.

Twintigers

Twintigers Woerden zoeken verbinding met elkaar en gaan op zoek naar hoe geloven inspireert.

Maarten Luther
"Christenen die bidden zijn als zuilen die het dak van de wereld dragen"
"Christenen die bidden zijn als zuilen die het dak van de wereld dragen"