Vieringen

Er is elke zondag een eredienst. Tijdens deze dienst wordt een lutherse liturgie gevolgd. De viering van het avondmaal gebeurt in een kring in de kerk, waarbij een ieder, groot en klein, wordt uitgenodigd. In de zomer vieren we vier weken achterelkaar Lauden in plaats van de reguliere Lutherse ochtenddienst.

De avonddiensten worden gezamenlijk gehouden met de Gereformeerde Kerk van Woerden en de wijken Noord en West van de Hervormde Gemeente. Deze diensten worden in verschillende kerkgebouwen gehouden. De gebruikelijke aanvangstijd van deze diensten is 18:30 uur. Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website van PKN Woerden.

Lutherse liturgie

De liturgie die wij volgen wortelt in de vroeg-kerkelijke traditie. We spreken ook wel van het ‘oecumenisch ordinarium’. Onder ordinarium verstaan we de vaste onderdelen van de kerkdienst, die in principe iedere zondag hetzelfde zijn: Kyrie en Gloria, de geloofsbelijdenis (het Credo), Sanctus en Benedictus (het Heilig heilig) en Agnus Dei (het Lam Gods). Onderdelen die de meeste van ons ook kennen uit de mis. Ze vormen het geraamte van de liturgie. Deze structuur is lang voor de reformatie ontstaan. In de Lutherse traditie heeft men over het algemeen deze vorm in stand gehouden. Met oecumenisch bedoelen we dat deze orde van dienst in een groot deel van de Westerse kerk gebruikt wordt, zoals bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke en de Anglicaanse kerk.

Met het Kyrie eleison (Heer ontferm U) roepen we God aan voor de nood van de wereld. Het kyrie is tegelijkertijd een hulde. We belijden dan Christus de Heer (de Kyrios) is. We geloven dat ons leven onder het gezag is gesteld van Hem, die de koning van vrede is. Met Gloria in excelsis Deo (Ere zij God in den hoge) prijzen wij Gods naam, omdat zijn barmhartigheid geen einde kent.  Tegen alles in, soms tegen onszelf in, blijven we hoog op zingen van Gods liefde en van zijn koninkrijk dat komt.

De gebedsgroet markeert het gebed, waarmee we alle gebeden aan het begin van de dienst afsluiten. Het is een wederzijdse begroeting: De Heer zij met U - en met uwen geest.  In de liturgie gaat het over en weer. Het is een wisselwerking tussen voorganger en gemeente.

Vervolgens gaat de Bijbel open. We lezen de Schrift, maar we zingen er ook uit, in bijvoorbeeld de Gradualepsalm. Graduale komt van trap (gradus). Vroeger werd die psalm gezongen op de trappen van de lezenaar. Wanneer we uit het evangelie lezen, dan geloven we dat Christus zelf tot ons spreekt in de woorden uit de Bijbel. Daarom zingen we een feestelijk halleluja voordat het evangelie gelezen wordt. Omdat we dankbaar zijn voor de woorden die tot ons komen, gaan we daarbij staan. Het evangelie maakt ons bovendien tot opstandige mensen: we zijn Paasmensen!

Na de preek zingen we de geloofsbelijdenis, het credo of een lied dat aansluit op de preek. In de viering van het avondmaal komen de vaste elementen uit het ordinarium weer terug: het Sanctus en Benedictus en het Agnus Dei.

Ongeveer tien keer per jaar verleent de cantorij medewerking aan een dienst.

Cantorij

De cantorij van de Lutherse Gemeente Woerden heeft Jeroen de Haan als dirigent, en heeft momenteel een bezetting van bassen (3), tenoren (3), alten (5) en sopranen (5). Elke maandagavond, van 20.00-22.00 uur, wordt er gerepeteerd. Ongeveer tien keer per jaar verleent de cantorij medewerking aan een dienst.

Vaste onderdelen zijn dan de antifoon rondom de eerst te zingen psalm en bij de evangelielezing een motet. Soms zingt de cantorij een deel van de uitgebreide avondmaals- of doopliturgie. Zo wil zij de gemeentezang ondersteunen en de lutherse liturgische traditie versterken.

Ook verzorgt de cantorij de koorzang in de Choral Evensong, die in de maand maart gehouden wordt. De gezongen muziek is dan afkomstig uit de anglicaanse koortraditie, terwijl de gesproken teksten in het Nederlands zijn. Daarnaast geeft de cantorij elk jaar op Open Monumentendag in september een concert met koor- en orgelmuziek.

We zingen muziek uit de lutherse en de anglicaanse traditie, uit verschillende tijden: van de vroege renaissance, zoals Hassler, Schütz, tot de tijd van nu, van o.a. Jeroen de Haan.

De sfeer binnen de cantorij is bijzonder goed: we zingen plezierig met elkaar en studeren graag iets nieuws in. Daarbij streven we steeds naar een goede afwerking en blijven we schaven aan onze koorklank.

Geïnteresseerd? Kom eens een paar repetities meezingen, om te proeven. Eventuele vragen kun je stellen aan Lammie de Bruin en Jeroen de Haan of via de mail cantorij@lutherswoerden.nl  Om lid te zijn hanteren wij een maandelijkse contributie.

Projectlid worden bij bijzondere diensten als de Evensong? Kijk hier voor meer informatie.

Cantor-organist

Jeroen de Haan is sinds 1999 cantor-organist van de lutherse kerk in Woerden. Op 3 augustus 2019 werd hij geïnterviewd door RPL, de regionale radiozender voor Woerden en omstreken. In deze uitzending geeft hij uitleg over zijn functie als cantor-organist en waarin dit verschilt van een organist in een willekeurige

andere kerk. Hij laat het orgel - “mijn kleine Rolls-Royce” - klinken, legt in begrijpelijke termen uit welke registers er zijn (de prestanten en de fluiten) en vertelt over de bijzondere eredienst in onze gemeente. Het audiobestand kunt u hier beluisteren.

Jeroen de Haan is onze cantor-organist en daarmee tevens de vaste bespeler van het orgel.
Kerk voor alle leeftijden
Maarten Luther
"Christenen die bidden zijn als zuilen die het dak van de wereld dragen"
"Christenen die bidden zijn als zuilen die het dak van de wereld dragen"